Wednesday, 3 October 2012

జీవవైవిధ్య సదస్సు ప్రాధాన్యతేమిటి?          జీవవైవిధ్య పేరిట హైదరాబాద్‌లో అంతర్జాతీయ సదస్సు ప్రస్తుతం జరుగుతోంది కదా! దాని ఉద్దేశ్యాలు ఏమిటి? జీవవైవిధ్యం అంటే ఏమిటి? సదస్సు అవసరమేమిటి? - జి.నమ్రత, హైదరాబాద్‌
మనం ఇదే శీర్షికలో చాలాసార్లు భూమి పుట్టుపూర్వో త్తరాలు గురించి, భూమ్మీద జీవావిర్భావం గురించి కొంచెం విశదంగానే తెలుసుకున్నాం. నిర్జీవ పదార్థాల నుంచే గతితార్కిక పద్ధతిలో భూమ్మీద నాడున్న భౌతిక పరిస్థితుల ప్రోత్సాహంతో జీవపదార్థం రూపొందింది. దాదాపు 550 కోట్ల సంవత్సరాల వయస్సున్న ఈ భూమ్మీద సుమారు 400 కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం జీవాణువు (biomolecule) ఏర్పడ్డట్టు, ఆ జీవ రసాయనిక అణువులే (biochemicals) సంధానించుకొని జీవానికి ప్రమాణమైన (unit of life) జీవకణం (biological cell) ఏర్పడింది. మూలకాలు కేవలం 100 లోపే ఆరోజుల్లో ఉన్నా అవి సమన్వయంగా పరమాణు(atomic) రూపం నుంచి అణురూపంలోకి అమరే విధాలు గణితశాస్త్రం ప్రకారం లక్షలాది విధాలుగా ఉంటుంది. ఉదాహరణకు ఇంగ్లీషు భాషలో ఉన్న అక్షరాలు 26 మాత్రమే అయినా ప్రపంచంలో ఉన్న ఆంగ్ల వాఙ్మయం మొత్తం ఆ 26 లక్షరాల జిగిబిగి కలయికల ద్వారా వచ్చిన పదాల, వాక్యాల మేలు కలయిక (వ్యాకరణ బద్ధంగా) అన్న విషయాన్ని మర్చిపోవద్దు. మరో ఉదాహరణగా పదంటే పదిగా ఉన్న అంకెల (0 నుండి 9 వరకు) తోనే అన్ని సంఖ్యలు ఏర్పడ్డాయి కదా!
ఒక లెక్క వేద్దాం. ఉదాహరణకు ప్రపంచంలో కేవలం A,L,O,P,T అనే 5 అక్షరాలే ఉన్నాయనుకుందాం.. అవి కేవలం 4 లక్షరాలకు మించి బంధం ఏర్పర్చుకోలేవని ఊహిద్దాం. అలాంటపుడు ఈ 5 అక్షరాల ద్వారా 4 అక్షరాలకు మించని పదాలు ఎన్నో తెలుసా! ఒక అక్షరం కూడా పదమే కావచ్చు కాబట్టి A,L,O,P,T = 5 పదాలు
రెండు అక్షరాలుగా ఉన్న పదాలు: AA, AL, AO, AP, AT, LA, OA, PA, TA, LL, LO, LP, LT, OL, PL, TL, OO, OP, OT, PO, TO, PP, PT, TP, TT = 25 మూడు అక్షరాలు ఉన్న పదాలు.. AAA, AAL, AAO, AAP, AAT, LAA, OAA, PAA, TAA, LLA, ALA, AOA, APA, ATA, ALL, AOO, APP, ATT, LAL.. TTT = 125 ఇక నాలుగక్షరాలు మాత్రమే ఉన్న పదాలు: AAAA, AAAA, AAAL, AAAO, AAAP, AAAT, LAAA, OAAA, PAAA, TAAA,…………. TTTT = 625
మొత్తం : 5+25+125+625 ొ 780. అంటే కేవలం 5 అక్షరాలతోనే 780 పదాలు ఏర్పడ్డా అన్ని పదాలకు అర్థంపర్థం లేకపోవచ్చును. ఉదాహరణకు ఏకాక్షర పదాలైన ఐదింటిలో కేవలం A,O లు మాత్రమే భాషలో చూస్తాము. అలాగే రెండు అక్షరాలుగా ఉన్న 25 పదాల్లో అర్థం ఉన్నవి కేవలం AT, LO, TO అనే మూడు పదాలే ఇంగ్లీషు నిఘం టువులో ఉన్నాయి. ఇదేవిధంగా మూడు అక్షరాలున్న పదా లు 125 ఉన్నా ALL, POT, TOP, OPT, PAT, TAP, LAP, TOO,TAT, LOT, PAL, వంటి కొన్నిపదాలు మాత్రమే అర్థవంతంగా ఉన్నాయి. మరి 26 అక్షరాలున్న మొత్తం ఆంగ్ల భాషలో సాధ్యముకాగల పదాల సంఖ్య కొన్నికోట్ల వరకు ఉంటాయి.
ఈ ప్రశ్నలో తలెత్తిన జీవ వైవిధ్యానికీ, ఈ ఆంగ్ల పదాలకు వున్న సంబంధమేమిటి అన్న కొత్త ప్రశ్న పాఠకులకు రాకముందే ఆ సంబంధ మేమిటో తెలుసుకుందాం. అర్థం ఉన్న పదాలే స్థిరమైన పదార్థాలనుకుందాం. ఆ అర్థవంతమైన పదాల్లో నామవాచ కాలు మాత్రమే జీవపదార్థాలనుకుందాం. అంటే భూమ్మీద అక్షరాలు అనబడే మూలక పర మాణువుల మిశ్రణం (admixture) సంభాప్యత (probabilistic) గా ఎన్నో విధాలుగా ఉన్నా ప్రకృతిలో స్థిరంగా ఉన్న పదార్థాలు అర్థవంతమైన పదాల్లాగా కొన్నే ఉంటాయి. ఇందులో ప్రత్యేక భంగిమలో ఏర్పడే జీవంగల ఆ పదాలే DNA సమ్మిళిత జీవకణాలు. అటువంటి జీవ కణాల్లో ఉన్న spellingఅస్త్రను మనం ఆయా క్రోమోజోముల్లో ఉన్న ణచీA శృంఖలంలో ఉన్న జన్యువైవిధ్యాని (gene diversity) కి సూచికగా భావిద్దాం. జీవకణంలో ఉన్న కేంద్రకం (cell nucleus లోని క్రోమోజోముల్లో ఉన్న DNA స్మృతే ఆయా జీవజాతి (species) ని నిర్దేశిస్తుంది. అంటే సుమారు 400 కోట్ల సంవత్సరాలుగా ఆ తొలిరోజుల్లో వేగవంతంగా, ఆ తర్వాత కొంత మందకొడిగా జరిగిన జీవకణవృద్ధి, జీవకణాల పరిణామం (biological cellular evolution) ద్వారా వేలాదిగా ఏకకణజీవులు రూపొందాయి. ప్రత్యేక జీవ లక్షణాలున్న పదార్థాలలో నిర్మితమైన జీవకణానికి మిగిలిన నిర్జీవ పదార్థాలకు లేని లక్షణాలు చేకూరాయి. ఏర్పడిన జాతులు ప్రకృతితో తలపడే క్రమంలో తనలో జరిగే గతి తార్కిక మార్పుల ద్వారా పలుజాతులుగా శాఖోపశాఖలుగా విస్తరించాయి. ఈ వ్యవహారాన్నే మనం 'జీవ పరిణామం (Biological Evolution) లేదా 'ప్రకృతి వరణం ద్వారా జీవపరిణామం (Organic evolution by Natural Selection)µ అంటున్నాము. ప్రకృతికి అనువుగా ఉండేవి, పోరాడగలిగేవి నిలిచాయి. మిగిలినవి ఆదిలోనే అంతరిం చాయి. ప్రకృతికి అనుగుణంగా ఉన్న అన్నివిధాల జీవ జాతులు సమిష్టిగా ఈ భూమ్మీద గత 400 సంవత్స రాలుగా పలు దశల్లో ఉన్నాయి. దీన్నే Biodiversity అంటున్నాము. ఆ క్రమంలోనే కేవలం 20 లక్షల సంవత్సరాల క్రితమే మానవజాతి (human species : Homo sapiens) అనే మనం రూపొందాము. లక్షలాది రకాల మొక్క లు, వేలాది రకాల పురుగులు, వందలాది రకాల పిట్టలు, లక్షలాది రకాల క్రిములు, వందలాది రకాల చేపలు, కోట్లాది రకాల వృక్షజాతులు, సకశేరుకాలు (vertebrates)అకశేరుకాలు (invertebrates), గుడ్లు పెట్టేవి, గుడ్లు తినేవి, ముళ్ల, తీగ చెట్లు, కలబందలు, తుమ్మెదలు, గాడిదలు, నందులు, పందులు, కందులు, మెంతులు, చింతలు, పొటాటోలు, టమేటాలు, చీమలు, దోమలు, గొల్లభామలు, తాబేళ్లు, కుందేళ్లు, మేకలు, కాకులు, జలగలు, మునగలు, శనగలు, పీతలు, కోతులు, చెరకులు, చెదపురుగులు, గవ్వలు, గువ్వలు, రొయ్యలు, పెయ్యలు, ....... ఇలాంటి అనంత జీవకోటికి ఈ అవని ఆవాసాన్ని చ్చింది. ఈ భూమ్మీద ప్రతి మొక్క, ప్రతి పురుగు, ప్రతి పక్షి, ప్రతి జంతువు మానవుడి కంటే ముందే పుట్టాయి. చెట్లు లేనిదే మనిషి లేడు. ఇతర ఏ జంతువులు మనలేవు. చెట్లు ఆహారంతోపాటు ఆక్సిజన్‌ను కూడా విడుదల చేస్తాయి. భూగోళ తాపాన్ని కల్గించే లక్షణ మున్న కార్బన్‌ డై ఆక్సైడ్‌ పరిమాణాన్ని తగ్గిస్తాయి. అలాగే రకరకాల పిట్టలు, బాక్టీరియాలు, జంతువులు మానవుడికీ వాటిలో వాటికీ ఉపకరి స్తున్నాయి. ఎంతో సౌష్టవంగా, పద్ధతి ప్రకారం నడుస్తున్న ఈ విశాల ప్రపంచంలో ఉన్న వివిధరకాల జీవజాతుల పరస్పరాధారిత మనుగడనే మనం 'జీవవైవిధ్యం' అంటున్నాము. అయితే కొందరు వ్యాపార వేత్తలు, పెద్ద పెద్ద పెట్టుబడిదారులు, బహుళజాతి సంస్థలు ప్రకృతి వనరుల్ని ఉన్నఫళాన లూటీ చేసుకుంటున్నందువల్ల అద్భుతమైన జీవవైవిధ్యానికి ప్రమాదం వాటిల్లుతోంది.
ఈ నెల ఒకటవ తేదీ నుంచి 19వ తేదీ వరకూ వివిధ ఘట్టాలుగా, దశదశలుగా హైదరాబాదులో జరుగుతున్న చర్చలే 'అంతర్జాతీయ జీవవైవిధ్య సదస్సు (International Biodiversity Summit).µ ఇది కేవలం సదుద్దేశంతోనే, ప్రజా సంక్షేమమే పరమావధిగా జరుగుతున్నట్టు భావించలేము. కొందరు చేస్తున్న గజదొంగల దోపిడీని కప్పిపుచ్చి జీవవైవిధ్యానికి ఆపద కలిగిస్తున్నది తామే కాదు అందరూనూ అని తప్పు పక్కవాడి మీదకు నెట్టే ఉద్దేశమూ లేకపోలేదు. ప్రపంచంలో ఒకప్పుడున్న జీవుల్లో సుమారు ఒక శాతం మాత్రమే నేడున్నాయంటే ఆందోళన కలగక మానదు. '2011- 2020 సంవత్సరాన్ని అంతర్జాతీయ జీవవైవిధ్య దశాబ్ధం (International Decade of Biodiversity)µ గా ఐక్యరాజ్యసమితి ప్రకటించింది. జీవవైవిధ్యంలో ప్రపంచం మొత్తంలో 25 శాతం ఒక్క భారతదేశంలోనే ఉన్నట్టు పరిశోధనలు ఋజువు చేశాక అందరికళ్లు మనమీద పడ్డాయి. మన జీవజాతుల్ని, జీవసంపదను కాపాడుకోవాలి. అనవసర జన్యుమార్పిడి పద్ధతులు ఏమాత్రం అవసరం లేదని అందరం ఎలుగెత్తి చాటాలి.

No comments:

Post a Comment